Fehac zoekt deelnemers

Geachte bestuurders van bij FEHAC aangesloten oldtimerverenigingen,

In de najaars-ALV 2017 van FEHAC is besloten tot de oprichting van een Commissie Duurzaamheid (CDZ) als onderdeel van een beleid dat stoelt op drie pijlers: Mobiel Erfgoed, Public Affairs en Duurzaamheid. De voorzitter van de commissie is tevens bestuurslid van FEHAC.
Vrijwel direct is de commissie aan de slag gegaan met het inventariseren van relevante onderwerpen en het opstellen van een Plan van Aanpak. Diverse resultaten zijn geboekt, zoals te lezen valt in de jaarverslagen over 2018 en 2019*.
Op de FEHAC-website zijn kennisbladen gepubliceerd over Reparatie & Onderhoud, over Opslag & Stalling. Veel studie is inmiddels verricht op het gebied van schone(re) brandstoffen. FIVA logo

Het Plan van Aanpak wijst nadrukkelijk op het belang van het delen van kennis en ervaringen bij en tussen verenigingen zoals die van jullie, nauw betrokken bij het in standhouden van mobiel erfgoed. In dit verband wordt gepleit voor het opzetten van een Contactgroep Duurzaamheid. Daarover gaat deze brief.

De Commissie Duurzaamheid zoekt contact met personen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid (uiteraard in relatie tot het bezitten, behouden en gebruiken van oldtimers). Deze personen kunnen – bij voorkeur namens een vereniging – deel uitmaken van de Contactgroep Duurzaamheid. Samen met deze contactgroep wil CDZ het bestaande Plan van Aanpak aanscherpen en onderwerpen nader uitwerken. Gedacht wordt aan het opzetten van informatieavonden (één- of tweemaal per jaar, eventueel online). Al naar gelang de behoefte kunnen ook specialisten ‘van buiten’ worden uitgenodigd.

Concreet vragen we u na te gaan of er binnen uw vereniging personen zijn die willen deelnemen aan de Contactgroep. Belangstellenden kunnen zich melden via het volgende mailadres: cdz-contact@fehac.nl met vermelding van de eigen naam en die van de betrokken vereniging. Vanuit CDZ zal de aanmelding worden bevestigd.
ZVC lid van de Fehac
Met het oog op milieumaatregelen, die nationaal en internationaal door overheden worden genomen, zal duurzaamheid ook voor de oldtimerwereld van groot belang blijven. FEHAC is daarvan overtuigd. U ook?

Met vriendelijke groet,

Gerrit van Schagen, voorzitter CDZ