RvS beoordeelt bromfietsverbod Amsterdam

Als gevolg van een protest van de Fehac op de Amsterdamse milieumaatregel om bromfietsen te verbieden binnen de gemeentegrens, gaat de Raad van State eind dit jaar oordelen of de Amsterdamse maatregel terecht is. Hieronder volgt integraal de Nieuwsbrief van de Fehac over deze zaak. Met dank aan de https://fehac.nl/

3 Oktober stond de FEHAC tegenover de gemeente Amsterdam in een zitting bij de Raad van State in Puchstad Den Haag. In dezelfde zitting werd een zaak behandeld van een advocaat met een 4-takt scooter. De aanleiding voor de procedure was de invoering van de milieuzone voor bromfietsen in de hoofdstad. Amsterdam stelt, dat door de invoering van deze milieuzone de luchtkwaliteit binnen de gemeente, en daarmee de gezondheid van de Amsterdammers, is verbeterd. En Amsterdam heeft z’n best gedaan voor Mobiel Erfgoed, in dit geval voor de bromfietsen van 30 jaar en ouder, want er is een weekendontheffing geregeld.
Een systeem van ontheffingen (met leges) i.p.v. (gratis) vrijstellingen leek destijds logisch, omdat aanvankelijk uit het RDW-register niet bleek welke bromfietsen ouder waren dan 30 jaar. Inmiddels heeft de RDW op nadrukkelijk verzoek van de FEHAC het register aangepast, waarmee de noodzaak van de ontheffing met leges feitelijk is komen te vervallen.

Erfgoedtoets
De FEHAC heeft twee belangrijke bezwaren tegen de Amsterdamse milieuzone.
Ons eerste bezwaar gaat over de erfgoedtoets. Op grond van de wegenverkeerswet moet de gemeente onderzoeken of de voorgestelde milieuzone schade toebrengt aan monumenten volgens de oude Monumentenwet. Dat heeft de gemeente gedaan, en er is inderdaad geen schade. Maar sinds de invoering van de Erfgoedwet 2016 had de gemeente óók moeten kijken of de milieuzone schade veroorzaakt aan het (Mobiel) Erfgoed. De gemeente heeft dat niet gedaan en de FEHAC stelt dat de milieuzone in Amsterdam schadelijk is voor het Mobiel Erfgoed: de mogelijkheden om te rijden worden immers beperkt en af en toe rijden is noodzakelijk om het Mobiel Erfgoed in een goede conditie te houden.

Geen onderscheid op basis van werkelijke emissie
De advocaat verzet zich er tegen dat de gemeente geen verschil maakt tussen 2- en 4-takt brommers. Ons tweede bezwaar gaat er over dat de gemeente geen onderscheid maakt tussen bromfietsen die schoon genoeg zijn en bromfietsen die dat niet zijn, zonder dat de eigenaar mag aantonen dat zijn voertuig wèl aan de normen voldoet. Die mogelijkheid werd destijds door Rotterdam wel geboden. Amsterdam heeft vooral bezwaren tegen 2-takt brommers; het is daarom vreemd dat de gemeente ook meteen de 4-takt brommers verbiedt. De stelling van de gemeente is dat 2-takt- en 4-takt bromfietsen moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden en dat men niet kan controleren of een bromfiets schone, innovatieve brandstof (Aspen, ECOMAXX) gebruikt. Dat dan ook maar álle oudere bromfietsen worden verboden, is op zijn minst vreemd: in juridische termen zou de maatregel daarmee ‘onzorgvuldig’ zijn, en dat past niet bij zo’n ingrijpende maatregel. Een ander punt waarop de maatregel onzorgvuldig is, is dat de DET (datum eerste toelating) van een bromfiets bepaalt of dat voertuig de stad in mag of niet. Terwijl de DET niet zo veel zegt over de emissie die uit de uitlaat komt.

Milieuzonebesluit bromfietsen vernietigen
Vanwege de bovengenoemde bezwaren heeft de FEHAC aan de Raad van State gevraagd om het milieuzonebesluit te vernietigen. Wij hebben naar onze mening daarvoor de goede argumenten naar voren gebracht. De beslissing is nu aan de Raad van State, die eind van dit jaar uitspraak zal doen.

Geen gemeentelijke bevoegdheid
Overigens is de FEHAC van mening, dat ook de milieuzones voor bromfietsen via Europese regels moeten worden geregeld of onder de harmonisatie voor milieuzones die per 1-1-2020 ingaat moeten vallen. Want nu al blijkt dat de gemeenten die werken aan een bromfietsmilieuzone, ook weer hun eigen regels stellen die niet in overeenstemming zijn met de regels in andere gemeenten.