• Brommers Kieken Steenderen 2024

ALV van de Fehac maart 2024

 ZVC bij de ALV Fehac 2024Op zaterdag 23 maart 2024 was de ZVC aanwezig op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Fehac in Bunnik. De ZVC is lid van de Fehac. Een groot gedeelte van de ALV werd besteed aan de voortgang van het Erfgoedregister. De ZVC (Rob Horstmanshof vertegenwoordigde de ZVC) moest meerdere keren interpelleren om het belang van onze bromfietsen/motoren aan te geven. Met name de door mede leden (niet door de Fehac) in hun reacties gebruikte term “bromfietsjes” werd door mij terstond gecorrigeerd. Wij zijn volwaardige weggebruikers Ook de werkwijze van de RDW keuringsambtenaar en het invullen van onjuiste voertuig gegevens ter plekke werd door mij genoemd ter verbetering. Mede leden waren instemmend met deze ervaringen. De ZVC heeft tijdens een stemming ook goedkeuring gegeven aan verdere stappen voor totstandkoming van het Erfgoed register eind 3e kwartaal 2024. Verder werden er belangrijke contacten gelegd met ex-medewerkers van blad Bromfiets die kritisch zijn over de milieuzones. Fehac voorzitter Stefan Hulman leidde deze ALV.
In het kort geven we hier de onderwerpen die aan de orde kwamen bij deze door circa 75 leden bezochte Fehac ALV in Bunnik en de feiten van afgelopen jaar 2023: (reacties naar info@zundappveteranenclub.nl)

 1. De FEHAC ontwikkelt zich in positieve richting. Dit komt de belangenbehartiging van het mobiele culturele erfgoed ten goede. Het Erfgoedregister is ons belangrijkste instrument om het belang van het mobiele erfgoed te dienen. Thema’s als btw, duurzaamheid en fiscaliteit op de weg vormen een bedreiging. Om ons steeds tegen elk van deze bedreigingen separaat te verweren, wordt op termijn een onmogelijke opgave zonder een formeel erkend belang.
  Met het Erfgoedregister kunnen we integraal afspraken gaan maken met alle overheden op verschillende niveaus. We zullen dit zoveel mogelijk op nationaal niveau doen met doorwerking naar beneden. FIVA, waar wij actief lid van zijn, behartigt onze belangen op Europees niveau.
 2. Door participatie in de Legislation Commission van de FIVA is de ontwikkeling van de wetgeving vanuit Brussel gevolgd. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de positie van het mobiel erfgoed goed verankerd is binnen de regels voor keuringen en veiligheid. Een EU-erkenning van de FIVA- definitie van mobiel erfgoed en vastlegging in de relevante weten is aanstaande. (Rob: dit betekent meer bescherming voor onze Zündapps)
 3. 2023 was een verkiezingsjaar. PA (ZVC: Public Affairs van de Fehac) heeft veel energie besteed aan het onder de aandacht brengen van de positie van het mobiel erfgoed bij de politieke partijen. De verkiezingsuitslag maakt een kabinet met partijen als PVV, VVD, NSC en BBB waarschijnlijk. Toch is een (wat) andere samenstelling niet helemaal uitgesloten. Tot het moment dat er een nieuw Kabinet is, zijn wij wat terughoudend in het benaderen van politici.
 4. Synthetische brandstoffen (e-fuel, ECOMAXX etc.) zijn voor de FEHAC essentieel om rijden in de toekomst mogelijk te houden. Er zijn trouwens meer partijen afhankelijk van de beschikbaarheid van synthetische brandstof. We hebben goede gesprekken met een aantal van deze partijen over mogelijke samenwerkingen.
 5. We werken ook aan afspraken om het gebruik van het ‘onderliggend wegennet’ (de niet-autosnelwegen) mogelijk te houden voor het mobiel erfgoed.
 6. Milieuzones. Een aantal jaren geleden is besloten om de bevoegdheid tot het instellen van deze zones bij de gemeenten neer te leggen. In de praktijk blijkt dat tot onnodige problemen te leiden: elke gemeente die zo’n milieuzone instelt, doet dat op eigen voorwaarden. Geprobeerd wordt nu om via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) te komen tot een eenduidig beleid voor ontheffingen voor het mobiel erfgoed.
 7. APK voor motorfietsen. De op het moment van dit schrijven (ZVC: 23 maart 2024) demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat , M. Harbers, heeft in 2023 nogmaals aangegeven geen voorstander te zijn van een APK voor motorfietsen. En zolang “Brussel” het Nederland nog toestaat gebruik te maken van de uitzonderingspositie, zal er ook geen APK voor motorfietsen komen. (Rob: laat je niet leiden door Hoax berichten; dit is wat er speelt en niet anders)
 8. Geluidsoverlast. De NEFOM, de zelfbenoemde Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen, blijft bezig lokale overheden ervan te overtuigen, dat er maatregelen tegen vermeende geluidsoverlast, veroorzaakt door met name motorfietsen, genomen moeten worden. De FEHAC heeft overleg met bestuursleden van de NEFOM gevoerd om te kijken of er ook begrip is voor geluid geproduceerd door klassieke motoren, die niet altijd aan de huidige regelgeving voor geluid kunnen voldoen. Eerst was daar wel begrip voor, mede doordat de aantallen klassiekers klein zijn en die dus eigenlijk geen probleem vormen. Maar nadat de NEFOM in een later stadium had gesteld, dat de klassiekers maar omgebouwd moesten worden naar elektrisch, hebben we de contacten niet voortgezet. In nieuwsbrieven worden door de NEFOM hele en halve onwaarheden verspreid, zaken overdreven en zonder rekening te houden internationale (lees: Europese) regelgeving.
 9. Sommige gemeenten sluiten wegen af voor motorfietsen, permanent dan wel alleen in het weekend. Dat mogen gemeenten ook doen, echter dat moet dan wel op goede gronden gebeuren. De FEHAC heeft zich aangesloten bij de campagne “Te Veel Geluid Is Uit” van de MAG (Motorrijders Acie Groep) omdat ook de FEHAC, en dan met name de CTW, vindt dat de motorrijder, ook die van een klassieker, een eigen verantwoordelijkheid heet om gepast met de gasgrip om te gaan. Handhaven op onnodig geluid is beter dan wegen afsluiten.
 10. RDW-overleg. Ook de CTW (ZVC: Commissie Tweewielers van de Fehac) is betrokken bij het regelmatige overleg met de RDW. Daar worden zaken besproken als kentekenregistraties, keuringen en schorsingen. We vinden bij de RDW altijd wel een gewillig oor. Soms kunnen dingen geregeld worden, soms ook niet. De RDW is een uitvoeringsorgaan. Voor wet- en regelgeving moeten we in Den Haag zijn.
 11. En als beloning kwam aan het eind van het jaar 2023 de United Nations Convention Cop 28 te Dubai met de verklaring, opgenomen onder artikel 63 g van de slotverklaring, luidende: “Cultureel erfgoed beschermen tegen de gevolgen van klimaat gerelateerde risico’s“. Er waren 27 Cop vergaderingen nodig om het erfgoed te benoemen. (ZVC: Zie ook: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf)

De ZVC onderhoudt warme contacten met de Fehac en FIVA. Vertegenwoordigers van de FIVA waren ook aanwezig en weten door mijn interpellaties (ik meldde mij steeds mét naam van onze club) van ons bestaan. Onze club heeft een enorme stem door ons ledental van ruim 1.000. Verslag komt ook in ons clubblad en ZVC Magazine gaat ook naar de FIVA.

Rob Horstmanshof